TARANATH SHIKSHANA SAMSTHE

LAXMI VENKATESH DESAI COLLEGE, RAICHUR

Affiliated to Gulbarga University, Kalaburagi & Raichur Univeristy, Raichur

Nationally Re-Accredited with "B" grade by NAAC