Our General Secretary

General Secretary, Taranath Shikshana Samsthe, Raichur .
BE. Mechanical, Chartered Engineer,
Director, Kalyana Karnataka Human Resource and Cultural Society, Raichur. Secretary ,Vidya Bharathi Education Trust, Raichur.